Uvjeti korištenja

I.       OPĆE ODREDBE

1.1.      Internetska stranica www.edom-vrt.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Toniva d.o.o., Savska ulica 3, 10 361 Trstenik Nartski (Općina Rugvica), Republika Hrvatska, OIB: 99349902441, MBS: 081489172, IBAN: HR2623600001103052183.

1.2.      Nositelj svih prava na Internet stranici www.edom-vrt.hr (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo Toniva d.o.o..

1.3.      Toniva d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice te pruža uslugu internet prodaje roba i usluga putem servisa edom-vrt na način uređen ovim Uvjetima poslovanja (dalje:Uvjeti).

 

II.      PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA

2.1.      Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i društva Toniva d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

2.2.      Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.edom-vrt.hr (dalje: edom-vrt internet prodaja) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.3.     Toniva d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja Uvjeta Toniva d.o.o. ne odgovara.

Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

2.4.      Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja uslugama i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet prodaje robe putem servisa edom-vrt upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta.

Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.

 

III.    POJMOVI

3.1.      Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

 1. Internet stranica označava Internet stranicu www.edom-vrt.hr
 2. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom edom-vrt Internet prodaje (Internet shop). Pojam korisnik uključuje registriranog korisnika, korisnika gosta i korisnika kupca.
 3. Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluga edom-vrt Internet prodaje na Internet stranici.
 4. Korisnik gost je korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije, odnosno koji se uslugama edom-vrt Internet prodaje koristi putem kreiranog korisničkog računa a bez prethodne registracije ( neregistrirani korisnik).
 5. Korisnik kupac je korisnik koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu društvu Toniva d.o.o. , te isplati kupoprodajnu cijenu.
 6. Usluga Internet prodaje (Internet shop) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.

 

IV.     UVJETI KORIŠTENJA

4.1.      Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja edom-vrt Internet prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga edom-vrt Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.

4.2.      Korištenje usluga edom-vrt Internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama.

Korištenje usluga edom-vrt Internet prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost društva Toniva d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

4.3.      Toniva d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena Toniva d.o.o. ne odgovara.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

4.4.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta Toniva d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga edom-vrt Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama edom-vrt Internet prodaje u odnosu na tog korisnika.

 

V.      OGRANIČENJA KORIŠTENJA

5.1.      Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom edom-vrt Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivnopravnim propisima.

5.2.      Korisnik se posebno obvezuje da neće:

–  unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnopravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično

–  unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično

–  koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba

–     mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici

5.3.      Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva Toniva d.o.o..

Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje društva Toniva d.o.o. istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati (“download”) određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

5.4.      Podaci, uključujući i fotografije stavljene (“upload”) na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo društva Toniva d.o.o..

5.5.      U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom društvo Toniva d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge edom-vrt Internet prodaje.

 

VI.     ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

6.1.      Toniva d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i usluga edom-vrt Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga dom-vrt Internet prodaje.

6.2.      Toniva d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se Toniva d.o.o. u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

6.3.     Toniva d.o.o. ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

6.4.      Toniva d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi edom-vrt Internet prodaje.

 

VII.   SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

7.1.      Toniva d.o.o., putem edom-vrt Internet prodaje, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta).

7.2.      Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem edom-vrt Internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

7.3.     Ponudu društva Toniva d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva Toniva d.o.o. i korisnika.

7.4.      Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva Toniva d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe korisnika gosta
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

7.5.      U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu Ugovora.

 

VIII. REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

8.1.      Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

8.2.      Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.

8.3.      Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).

8.4.      Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, a  izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

8.5.      Korisnik je obvezan čuvati tajnost podataka o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te u potpunosti odgovara za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom, kao i svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegovog korisničkog računa, sve dok društvo Toniva d.o.o. ne obavijesti o neautoriziranom korištenju ili sumnji o takvom korištenju.

8.6.      Registracijom korisnik potvrđuje:

 • kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • izričitu suglasnost društvu Toniva d.o.o. za obrađivanja danih osobnih podataka, i to za potrebe evidencija društva Toniva d.o.o. te pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o korisnicima u svrhu unapređenja usluga, te obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i suglasnost društvu Toniva d.o.o. za dostavom danih osobnih podataka u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i društva Toniva d.o.o. te sprječavanja eventualnih zlouporaba

8.7.      Korištenjem usluga edom-vrt Internet prodaje korisnik gost (neregistrirani korisnik) potvrđuje potpunost, točnost i istinitost osobnih podataka, te kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje.

8.8.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama glave VIII. Uvjeta društvo Toniva d.o.o. pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

IX.     PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

9.1.      Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, a koji teče:

 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period

 

X.      NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

10.1.    Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti društvo Toniva d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Toniva d.o.o., Savska ulica 3, 10 361 Trstenik Nartski (Općina Rugvica), ili elektroničkom poštom na info@edom-vrt.hr , a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili  se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.

 

XI.     UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

11.1.    Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvo Toniva d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

11.2.    Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca društvo Toniva d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.

11.3.    Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Toniva d.o.o., Savska3, 10361 Sesvetski Kraljevec, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je društvu Toniva d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

11.4.    Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

XII.   UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

12.1.    Korištenjem usluga edom-vrt Internet prodaje korisnik pristaje na kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici i to odabirom proizvoda temeljem slike i osnovnih obilježja proizvoda.

12.2.    Slike proizvoda na Internet stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, stoga ne predstavljaju osnovu za reklamaciju proizvoda.

Toniva d.o.o. ne jamči točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Internet stranici, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

12.3.    Osnovna obilježja i opis proizvoda (model, tip, naziv, tehničke karakteristike, svojstva i funkcija proizvoda), podatci o sadržaju pakiranja i načinu uporabe proizvoda, proizvođaču, uvjetima jamstva, cijeni proizvoda, posebnim akcijama i pogodnostima, načinu plaćanja i dostave naznačeni su uz svaki proizvod, a odnose se na ona obilježja i podatke naznačene u trenutku zaključenja narudžbe.

12.4.    Postupak elektronske narudžbe proizvoda dostupnih na Internet stranici započinje klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, a kojim postupkom korisnik odabrani proizvod sprema u košaricu, dok se klikom na ikonu „Završi kupovinu“ postupak narudžbe proizvoda dovršava, a taj trenutak se ujedno i smatra trenutkom narudžbe odabranog proizvoda.

Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte korisnika naznačene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se korisnici kontaktirati društvo Toniva d.o.o. radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte korisnika.

12.5.    Naručeni proizvod smatra se rezerviranim u trenutku zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja kupoprodajne cijene proizvoda, stoga postoji mogućnost potrošnje zaliha naručenog proizvoda u vremenskom razdoblju od dovršetka narudžbe pa do zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja, a o čemu će korisnik biti obaviješten.

Toniva d.o.o. će o eventualnoj nemogućnosti isporuke nekih od naručenih proizvoda obavijestiti korisnika elektroničkom poštom, u kom slučaju korisnik pridržava pravo otkazivanja narudžbe nedostupnog proizvoda ili zamjene naručenog proizvoda drugim dostupnim proizvodom.

 

XIII. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

13.1.    Cijena proizvoda izražena je u eurima (EUR) i naznačena u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe, a u cijenu je uključen i iznos PDV-a i trošak dostave.

13.2.    Toniva d.o.o. pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na Internet stranici, sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe, kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označene proizvode (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično).

13.3.    Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom (karticom tekućeg računa svih banaka), online u postupku narudžbe proizvoda, i to:
 • beskamatnim plaćanjem na rate karticama Zagrebačke banke u minimalnom iznosu od 500,00 kn, i to do 12 rata karticama: MasterCard standard, MasterCard gold, MasterCard platinum, MasterCard Go! i Visa Avenue Mall
 1. b) Plaćanje općom uplatnicom moguće je izvršiti u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe Toniva d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom, a koje podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu te uplatu izvršiti u roku.
 2. c) Plaćanje internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe Toniva d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za izvršenje plaćanja.
 3. d) Plaćanje gotovinom – pouzećem, i to isplatom cjelokupnog iznosa naznačenog u računu (uključujući i trošak dostave) dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke.

 

XIV. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

14.1.    Dostava proizvoda vrši se putem GLS d.o.o. i Gebruder Weiss d.o.o. dostavne službe, a moguća je dostava unutar područja Republike Hrvatske.

14.2.    Trošak dostave ovisi o masi,volumenu i adresi korisnika, obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te je iskazan u košarici uz cijenu proizvoda i na ispostavljenom računu.

14.3.    Rok isporuke proizvoda teče od dana zaključenja narudžbe i iznosi:

 • 2-3 radna dana za područje cijele RH i to za proizvode koji se nalaze u zalihi
 • 3-5 radnih dana za područje Slovenije za proizvode na zalihi.

O mogućoj promjeni roka isporuke Toniva d.o.o. pravodobno će obavijestiti korisnika putem elektroničke pošte.

Toniva d.o.o. ne odgovara za moguća produljenja roka isporuke uzrokovana nedostupnošću korisnika putem kontakata koje je isti naznačio prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa.

14.4.    Korisniku će naručeni proizvod biti isporučen na adresu dostave, a ukoliko korisnik nije zatečen na adresi dostave dostava će se obaviti drugoj zatečenoj poslovno sposobnoj osobi (punoljetnom članu domaćinstva, osobi ovlaštenoj od strane korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

U slučaju ne preuzimanja i/ili odbijanja preuzimanja naručenog proizvoda od strane korisnika bez valjanog razloga, Toniva d.o.o. pridržava pravo od korisnika zahtijevati naknadu nastalih troškova.

 

XV.    ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

15.1.    U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva Toniva d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

15.2.    Toniva d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, odnosno u trenutku predaje proizvoda korisniku, bez obzira je su li društvu Toniva d.o.o. nedostatci bili poznati.

Toniva d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Toniva d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

15.3.    Korisnik je dužan obavijestiti Toniva d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika (reklamacija proizvoda).

15.4.    Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:

 • na brojeve telefona: 01/ 2773 271 i 095/3595 510,095/5180 551
 • na e-mail adresu: info@edom-vrt.hr


Ako je artikl je oštećen prilikom dostave

Ako kod pregleda pošiljke utvrdite da je pošiljka oštećena, potrebno je prijaviti oštećenje trgovini Edom-Vrt da bi se pokrenuo postupak za naknadu štete. Štetu je potrebno prijaviti odmah prilikom uručenja ili najkasnije do kraja radnog dana. Potpisom primatelja ili druge ovlaštene osobe za primitak paketa na "Izjavi o preuzimanju" ta osoba potvrđuje, da je paket zaprimila neoštećen i bez umanjenja njegovog sadržaja. Prigovor podnesen pružatelju usluge nakon uručenja se ne prihvaća. Vanjsku štetu je potrebno prijaviti odmah kod preuzimanja dostavljaču, a štetu ili manjak unutar paketa je potrebno prijaviti najkasnije do kraja radnog dana u kojem je paket bio dostavljen putem službenog e-maila info@edom-vrt.hr ili na broj telefona 01 2773 271. Kod prijave štete potrebne su fotografije paketa, oštećenog artikla i opis oštećenja.

UPOZORENJE: BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, NIJE MOGUĆE VRATITI OŠTEĆENI ARTIKL!